Terms & Conditions / Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, opleiding en transactie tussen IZZI Brows / IZZI Beauty BV, en een klant waarop IZZI Brows / IZZI Beauty BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Contactgegevens IZZI Beauty

IZZI Beauty BV 

Koningin Wilhelminaplein 1

1062 HG, Amsterdam

info@izzi-beauty.com 

06 11 76 88 81

KVK Nummer: 86970283 

BTW Nummer: NL864162704B01 

www.izzi-beauty.com 

 

 

2. AFSPRAKEN

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 volle werkdagen voorafgaande aan de afspraak telefonisch, per email of per bericht aan IZZI Brows / IZZI Beauty melden. Voor het volgen van een opleiding dient dit uiterlijk 30 werkdagen van tevoren gemeld te worden.

Na het ontvangen van dit bericht zal IZZI Brows / IZZI Beauty dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is IZZI Brows / IZZI Beauty gerechtigd om het 50% van het afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag IZZI Brows / IZZI Beauty de behandeling weigeren en 50% van het afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

De klant betaald 25% van de geboekte behandeling aan welke niet restitueerbaar is. Het bedrag kan binnen een jaar besteed worden aan behandelingen. Daarna vervalt de aanbetaling. Tot 3 werkdagen alvorens de geplande afspraak kan deze eenmalig worden verschoven. Annuleren kan tot 3 werkdagen alvorens de geplande afspraak, echter wordt de aanbetaling dus niet teruggeboekt. 

Touch up behandelingen

Iedereen heeft na een nieuwe behandeling (wenkbrauwen en lippen, uitgezonderd covers en kleurcorrecties), recht op een Touch-up behandeling na 6-8 weken. Tijdens de touch up wordt de kleur opnieuw geplaatst en de vorm eventueel strakker gemaakt. Een Touch-up behandeling kan niet door uzelf worden ingeboekt online, wel via de salon. Een Touch-up is bedoeld om na 6-8 weken maximaal te worden gedaan, dit komt omdat de pixels van pigment dan nog vrijwel genoeg in de huid zitten na de eerste behandeling. Komt u later dan 8 weken dan wordt er vanaf € 50,00 in rekening gebracht per behandeling. Er zit dan namelijk te veel tijd tussen de eerste en tweede behandeling, het kost ons daardoor meer tijd om opnieuw pigment in de huid te plaatsen. Zorg dus dat u op tijd een Touch-up inboekt. 

3. BETALING

IZZI Brows / IZZI Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. 

Bij een gemiste afspraak wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen drie herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal IZZI Brows / IZZI Beauty de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant.

In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht IZZI Brows / IZZI Beauty vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in het afspraak maken proces en in de bevestigingsmail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak of bij het aanmelden voor een opleiding en gaat hiermee akkoord. Indien er wordt gekozen voor een termijnbetaling voor een opleiding wordt er per volgende maand na het aanmelden gefactureerd. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

4. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De klant voorziet IZZI Brows / IZZI Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan IZZI Brows / IZZI Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. IZZI Brows / IZZI Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. IZZI Brows / IZZI Beauty  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. IZZI Brows / IZZI Beauty zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door IZZI Brows / IZZI Beauty gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

5. GEHEIMHOUDING

IZZI Brows / IZZI Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, IZZI Brows / IZZI Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Tijdens het volgen van een opleiding welke in betaaltermijnen betaald zal worden, zal een foto gemaakt worden van ID, rijbewijs of paspoort met uw BSN nummer afgeplakt. Dit om te voorkomen dat betaaltermijnen niet worden afbetaald. Hiermee gaat u automatisch akkoord wanneer u een opleiding boekt. 

U bent verplicht akkoord te gaan met de voorwaarden om alle informatie die u verkrijgt via de opleiding geheim te houden. Het verspreiden of opslaan van foto, video of tekstmateriaal van IZZI Brows / IZZI Beauty kan strafrechtelijk vervolgd worden. Wij zullen dan alle acties ondernemen en een advocaat het proces laten starten.

6. AANSPRAKELIJKHEID

IZZI Brows / IZZI Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IZZI Brows / IZZI Beauty is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. IZZI Brows / IZZI Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

7. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

IZZI Brows / IZZI Beauty heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. IZZI Brows / IZZI Beauty meldt diefstal altijd bij de politie. In onze salon zijn er beveiligingscamera’s aanwezig. IZZI Brows / IZZI Beauty is niet aansprakelijk voor waardevolle persoonlijke eigendommen die een klant achterlaat of kwijtraakt. 

8. KLACHTEN

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan IZZI Beauty Bv. IZZI Beauty BV zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. IZZI Beauty Bv zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal IZZI Beauty Bv de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Sommige behandelingen kunnen echter na 6 weken pas hersteld worden, vanwege het nodige herstelproces. Indien IZZI Brows / IZZI Beauty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

IZZI Beauty BV is aangesloten bij Zorg voor ZZP. Indien IZZI Beauty BV en de client niet tot een oplossing komen, kan cliënt bij Zorg voor ZZP de klacht indienen. Bekijk hier meer informatie. 

IZZI Brows / IZZI Beauty restitueert geen geld terug. Wij lossen klachten netjes op door middel van het zien wat er mis is gegaan en hierop te kunnen handelen door middel van een nieuwe behandeling. Mocht u geen nieuwe behandeling willen dan is dat ook mogelijk maar zullen wij geen geld terugbetalen. 

9. BEHOORLIJK GEDRAG

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft IZZI Brows het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Kinderen zijn niet toegestaan in onze salon, dit vanwege het werk dat wij uitvoeren. Het is wettelijk niet mogelijk om kinderen onder de 16 jaar mee te nemen. Wij vragen u dan ook vriendelijk hier rekening mee te houden.

10. ANNULEREN BEHANDELING

Het is mogelijk om een geboekte afspraak te annuleren. Dit dient binnen 3 volledige werkdagen alvorens de behandeling gedaan te worden. De aanbetaling bedraagt 25% van het totale behandelbedrag en is niet restitueerbaar. Een aanbetaling blijft tot 1 jaar na datum van de behandeling geldig en mogelijk in te dienen voor ieder type behandeling. 

Mocht een behandeling niet tijdig (3 volledige werkdagen alvorens de behandelafspraak), geannuleerd worden, dan zullen wij 50% van de behandeling innen. U ontvangt hier een factuur voor per mail. 

Houdt er zelf rekening mee dat een verschuiving van afspraak een aantal weken kan duren, dit omdat onze agenda vaak vol is geboekt. 

11. OPLEIDINGEN

Het volgen van een opleiding 

Na het persoonlijke aanmelden tot een opleiding via onze website of per mail, staat de datum en de opleiding vast. Wel kan er eenmalig een opleidingsdata verschoven worden, dit dient per mail of telefonisch overlegd te worden met IZZI Brows / IZZI Beauty.

Door middel van het aanmelden via de website of mail, wordt een opleiding en datum vastgelegd. IZZI Brows / IZZI Beauty hanteert een niet restitueerbare aanbetaling. Dit betekent dat de betaalde en bevestigde opleiding vast staat en de aanbetaling niet wordt teruggestort. 

Wanneer een opleiding geannuleerd wordt en er al online toegang is verschaft tot het Online Leerplatform van IZZI Brows / IZZI Beauty dan dient het volledige bedrag van de opleiding betaald te worden. Mocht u betaaltermijnen hebben gekozen dan zullen wij deze netjes aanhouden. 

Extra informatie over het annuleren/volgen van een opleiding

  • Opleidingen kunnen tot 30 dagen van tevoren eenmalig verschoven worden naar een andere datum. Daarna staat de opleidingsdatum vast. De gekozen betaaltermijnen voor de desbetreffende opleiding wordt vastgelegd, dit betekent dat hier niet vanaf kan worden geweken. Betalingen die niet worden voldaan voor een annulering of voor een opleiding worden verhaald via een schuldeiser; zoals een deurwaarder. 
  • Opleidingen kunnen in delen betaald worden. Er wordt een aanbetaling in rekening gebracht op het moment van aanmelding online. Daarna wordt de eerste gekozen termijn betaald op locatie dag 1 alvorens de opleiding begint. De rest van de termijnen zullen maandelijks worden gefactureerd. 
  • Ons erkende certificaat wordt pas opgestuurd naar uw persoonlijke adres wanneer alle betaaltermijnen zijn voldaan. Dit zodat wij controle houden op onze kwaliteit, gezien wij alle studenten die bij ons een opleiding hebben gevolgd benoemen op onze website. Zo is het voor klanten van over de wereld makkelijk in te zien wie wij hebben opgeleid. 
  • Indien je een opleiding hebt geboekt inclusief terugkomdag, kun je deze alleen uiterlijk 10 werkdagen alvorens de terugkomdag annuleren. Indien je niet aanwezig kan zijn op de terugkomdag, vervallen de uren en dien je een nieuwe afspraak in te plannen. Voor een nieuwe terugkomdag, indien niet tijdig geannuleerd, wordt er een bedrag van €100,00 berekend. Deze dient op de dag zelf te worden betaald. 

Online Trainingen 

Het volgen van een online training vereist geen voorwaarden. Na betaling via de website kan de opleiding gestart worden in de leeromgeving. 

Wanneer een online training is aangekocht, betekent dit dat IZZI Beauty het product met bijbehorende merkrechten heeft geleverd en zichtbaar is geweest voor de klant. Dit houdt in dat het bedrag van de online trainingen niet vergoed/geruild of teruggeboekt kan worden. Eenmaal toegang tot het platform, geeft ook toegang tot de gehele training inzichtelijk en het unieke materiaal dat IZZI Beauty zelf levert. 

12. BEELDMATERIAAL

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant. Onze opleidingen worden voor promotiedoeleinden gefilmd. 

13. Verzending webshop producten 

Voor 16:00 besteld, dezelfde dag verzonden. Producten worden via POSTNL verzonden inclusief Track & Trace code. 

Bestellingen met een PMU Machine worden aangetekend, inclusief verzekering verstuurd. Ook hier ontvangt u een Track & Trace code van. 

BESTELLING TOCH NIET LEVERBAAR
Met de grootst mogelijke zorg monitoren wij voortdurend ons online assortiment. Helaas kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat tijdens het verwerken van de bestelling blijkt dat een artikel niet meer op voorraad is. Indien een artikel onverhoopt niet leverbaar is, dan berichten wij je hier binnen vijf werkdagen over, en zullen we het betaalde bedrag binnen 14 dagen terugstorten. 

BESTELLING VOLGEN
Op het moment dat je bestelling wordt verstuurd, ontvang je per mail een track & trace-code van POSTNL. Hiermee kun je de status van je bestelling bekijken.

BESTELLING ANNULEREN
Geplaatste bestellingen kunnen wij helaas niet annuleren, omdat ze automatisch in onze systemen verwerkt worden. Nadat je de bestelling hebt ontvangen, kun je deze retour sturen.

KORTINGSCODE
Bij het afronden van je bestelling kun je een kortingscode invullen. Wanneer het kortingsbedrag en het factuurbedrag niet overeenkomen, dien je het openstaande bedrag via een van de betaalmethodes te voldoen. 

PMU MACHINE 
Wanneer u een PMU Machine besteld, ontvangt u deze in combinatie met een persoonlijke kaart inclusief uniek nummer. Dit unieke nummer is het bewijs van uw garantie op de machine. De PMU Machine kan alleen geretourneerd worden wanneer de volledige machine in takt is, niet uitgepakt is geweest, niet gebruikt is, en alle producten aanwezig zijn op een behoorlijke manier. Dit kan net als andere webshop producten alleen binnen 14 dagen geretourneerd worden. U kunt uw retour vermelden per mail. 

 

14. Behandelvoorwaarden

1. Wanneer de consument elders Permanent Make-up heeft laten uitvoeren, dient de consument dit direct aan IZZI Beauty BV door te geven. Ook al zit er volgens de consument geen pigment meer in de huid, toch dient de consument foto’s te zenden van het behandeld gebied ter beoordeling aan IZZI Beauty Bv. Dit geldt tevens ook wanneer de consument de door ons geplaatste PMU laat weg laseren. 

2. De consument is ervan bewust wanneer de consument op consult komt, en daarbij oude Permanent Make-Up op het behandeld gebied heeft wat niet door IZZI Beauty BV gecontroleerd is d.m.v. een foto, en zo de behandeling niet door kan gaan wegens foutief plaatsen, hierdoor het bedrag van het volledige consult in rekening wordt gebracht!

3. Wanneer de consument elders Permanent Make-up heeft laten uitvoeren, wordt het behandelingsbedrag als eerste behandeling berekend, niet als een bijwerkbehandeling. Wanneer de consument bij IZZI Beauty Bv op eerste behandeling is geweest, kan de consument wel de Permanent Make-Up bij laten bijwerken voor de desbetreffende betalingstermijn.

4. De keuze om een behandeling te laten uitvoeren heeft de consument uit vrije wil genomen.

5. Voor en tijdens de behandeling is de consument niet onder invloed van alcohol of drugs.

6. De consument is ervan bewust dat de Permanent Make-Up behandeling risico’s met zich mee kán brengen waaronder infecties, littekenvorming en allergische reactie wanneer de nazorg niet goed wordt nageleefd.

7. De consument heeft tijdens de behandeling geen verkleuring, zwelling, bulten of enige andere vorm van irritatie of huidaandoeningen/ziekte op het werkgebied en beschouwd zichzelf gezond genoeg om de behandeling te ondergaan.

8. De consument is ervan bewust waarbij een hoge talgproductie (vette huid) en/of littekenweefsel, het pigment minder goed in de huid kan hechten. Hierdoor kán het zijn dat er nog een derde Permanent Make-Up behandeling plaatsvindt (€75,00) om het gewenste resultaat te behalen.

9. De consument is ervan bewust wanneer het behandelde gebied PMU Remover/Laserbehandelingen is ondergaan om oude PMU te verwijderen, hierdoor het kán zijn door verhoogde celvernieuwing, er nog een derde behandeling plaatsvindt (€50,00) om het gewenste resultaat te behalen.

10. De consument is tijdens het aanbrengen van de Permanent Make-Up niet zwanger en geeft geen borstvoeding. Waarbij de consument op het consult wel zwanger is of wel borstvoeding geeft, mag IZZI Beauty Bv de consument weigeren en hiervoor het volledige consult in rekening brengen.

11. De consument is zelfverantwoordelijk om binnen zes tot maximaal acht (8) weken terug op consult te komen voor het bijwerken van de Permanent Make-Up, na de eerste afspraak. Waarbij dit niet tijdig is gebeurd wordt er bij het maken van een nieuwe afspraak, binnen < 3 maanden vanaf(€75,00) in rekening gebracht. Dit omdat de specialist meer tijd nodig heeft om het verloren pigment van de Permanent Make-Up bij te werken.

12. Waarbij de consument niet buiten 48 uur de bijwerkbehandeling heeft geannuleerd, of niet op consult is gekomen vervalt het bijwerkbedrag €75,00). Waarbij dit niet tijdig is gebeurd wordt er bij het maken van een nieuwe afspraak, binnen < 3 maanden (€75,00) in rekening gebracht. Dit omdat de specialist meer tijd nodig heeft om het verloren pigment van de Permanent Make-Up bij te werken.

13. Waarbij de consument botox/fillers op het behandeld gebied heeft uitgevoerd, waarop IZZI Beauty Bv geen aangetoond akkoord heeft gegeven, mag IZZI Beauty bv het consult weigeren, wegens contra-indicatie, mimiek verstoring of hechting waardoor mogelijke verplaatsing van het product kan plaatsvinden. Waarbij dit van toepassing is wordt het volledige bedrag van het consult in rekening gebracht bij de consument.

14. Wanneer de consument een behandeling heeft ondergaan en op eigen initiatief ervoor kiest om het door IZZI Beauty Bv behandelde gebied te laten weg laseren, vervalt de garantie en enige tegemoetkoming aan de consument door IZZI Beauty Bv. IZZI Beauty Bv is namelijk niet meer in staat om het door IZZI Beauty Bv behandelde gebied te controleren en herstellen, wanneer de consument het gebied door een ander heeft laten bijwerken of laseren. 

 

 

15. Aansprakelijkheid 


1. IZZI Beauty BV verklaart hierbij dat zij de behandelingen en vakopleiding naar beste kunnen en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren. IZZI Beauty Bv kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken, in geen geval zal dit leiden tot een korting of restitutie van het bedrag van de behandeling.

2. IZZI Beauty Bv is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat van de student tijdens de praktijkles op het model, ook is IZZI Beauty Bv niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door student tijdens een praktijkles ten gevolge van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

3. IZZI Beauty Bv is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie van consument en student na behandeling, door lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

4. In het geval dat IZZI Beauty Bv aansprakelijk wordt gesteld voor enige door consument geleden schade, zal de schadevergoeding worden beperkt tot het bedrag dat door IZZI Beauty Bv voor de desbetreffende behandeling oorspronkelijk in rekening bracht.

5. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover consument/student/model niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, meer of andere schade te voorkomen alsmede IZZI Beauty Bv niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van alle ter zake relevante informatie.

6. IZZI Beauty Bv is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die consument/student en model heeft meegenomen naar de salon.

7. IZZI Beauty BV  is niet verantwoordelijk voor hetgeen bezoekers, medestudenten op Social Media (Website/Facebook/Instagram/Twitter etc.) zetten, bijvoorbeeld in reactie op een bericht en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.