Opleidingen IZZI Beauty – Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de cursusovereenkomst voor de opleidingen van IZZI Beauty Bv, hierna te noemen Opleidingen IZZI Beauty BV per 1 januari 2021

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere workshop, cursus of opleiding, hierna kortweg opleiding te noemen, als overeenkomst tussen Opleidingen IZZI Beauty BV en een cursist waarop Opleidingen IZZI Beauty BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Opleidingen IZZI Beauty BV zal de opleiding naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opleidingen IZZI Beauty BV zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cursist inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de opleiding.

3. Inschrijving
Inschrijving als cursist gebeurt door middel van het invullen en versturen van het online aanmeldformulier voor de desbetreffende opleiding, of per het aanbetalen van een product van de gewenste datum voor het volgen van de desbetreffende opleiding.

Na inschrijving is de cursist een cursusovereenkomst aangegaan met Opleidingen IZZI Beauty BV.

Na inschrijving verplicht de cursist zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Er zijn aan de inschrijving zelf geen adminstratiekosten verbonden.

4. Betaling van het cursusgeld
Het cursusgeld kan contant of per pin worden gedaan op opleidingslocatie of door het bedrag over te maken op de bankrekening van Opleidingen IZZI Beauty BV.

De cursist kan pas deelnemen aan de opleiding als het cursugeld of de in overleg overeengekomen aanbetaling in geval van betaling in termijnen is voldaan.

Met uitzondering van de workshops en uitsluitend na bevestiging door Opleidingen IZZI Beauty BV, is betaling in termijnen mogelijk. Voor betalen in termijnen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Voor het kunnen ontvangen van het certificaat dient het volledige cursusgeld te zijn voldaan.

5. Annulering
Mits de cursist nog niet aan de praktijk lessen heeft deelgenomen of aan de online training is begonnen, heeft zij 14 dagen bedenktijd na haar inschrijving (Herroepingsrecht) en kan zij de opleiding kosteloos annuleren, (aan)betalingen van de cursist worden in dit geval direct gerestitueerd.

Mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen of aan de online training is begonnen, en na een termijn van 14 dagen wil annuleren, zal de cursist Opleidingen IZZI Beauty BV 50% van het cursusgeld verschuldigd zijn. Annuleren kan maximaal tot 30 dagen alvorens de gekozen opleidingsdata. Annuleren kan echter niet wanneer er een startpakket toe is gestuurd thuis om te oefenen icm de online training. Het startpakket en de online training is een volledige voorbereiding op de opleiding en kan daarom niet meer geannuleerd worden. De PMU machine bijgaand in het startpakket, om thuis te kunnen oefenen, kan niet worden teruggenomen door IZZI Beauty BV en dient volledig, inclusief het volledige cursusgeld betaald te worden.

Indien er een privé opleiding is geboekt kan deze uiterlijk 30 dagen van tevoren geannuleerd worden. Er wordt dan 50% in rekening gebracht voor het boeken en vrijhouden van deze dagen voor een individueel. Indien er niet 30 dagen van tevoren wordt geannuleerd, dient de cursist 100% van het lesgeld te voldoen. 

Annulering van de inschrijving door de cursist is uitsluitend schriftelijk, per e-mail of post mogelijk. De annulering dient bevestigd te worden door Opleidingen IZZI Beauty BV.

Als de cursist zonder annulering niet deelneemt aan de opleiding wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Opleidingen IZZI Beauty BV behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren, reeds voldane (aan)betalingen direct gerestitueerd.

Indien de cursist het examen uitvoert op een model en het model binnen 3 dagen van tevoren annuleert, dient het examen verplaatst te worden en wordt hier €250,00 voor berekend.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cursist voorziet Opleidingen IZZI Beauty BV vóór de eerste lesdag van alle gegevens, waarvan Opleidingen IZZI Beauty BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de opleiding.

Opleidingen IZZI Beauty BV neemt de persoonlijke gegevens van de cursist op in een geautomatiseerd systeem. Opleidingen IZZI Beauty BV behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cursist volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Opleidingen IZZI Beauty BV zal gegevens van de cursist niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cursist.

N.B. zie ook onze Privacyverklaring

7. Geheimhouding
Opleidingen IZZI Beauty BV is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cursist heeft medegedeeld tijdens de opleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opleidingen IZZI Beauty BV verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Opleidingen IZZI Beauty BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opleidingen IZZI Beauty BV is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Opleidingen IZZI Beauty BV is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen naar de opleiding.

9. Auteursrecht en eigendomsrecht
Het lesmateriaal wat is aangekocht wordt na betaling eigendom van de cursist maar het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Opleidingen IZZI Beauty BV.

Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opleidingen IZZI Beauty BV.

Het is niet toegestaan het les- of cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Bij misbruik van de naam of het logo van Opleidingen IZZI Beauty BV kan de cursist de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

10. Lessen, Examens en Herkansing
Opleidingen IZZI Beauty BV stelt in overleg met de cursist een persoonlijk les- en examenschema op met daarin vastgelegd de lesdagen, tijdstippen en lesinhoud van

de opleiding.
Cursist en Opleidingen IZZI Beauty BV verplichten zich aan dit schema te houden.

Met uitzondering van de Personal Training, wordt er klassikaal les gegeven, waarbij de docent de aandacht gelijkmatig over alle deelnemers verdeeld.

Tenzij anders aangegeven wordt er op live modellen geoefend, de cursist is zelf verantwoordelijk voor regelen van een model. Wanneer een model afzegt wordt de les gegeven op een latex (oefenhuid), en vervalt het recht om de les te annuleren.

Examens en maximaal 2 herkansingen per opleiding zijn kosteloos.

De cursist kan buiten de lessen om vragen stellen via de e-mail of telefonisch en deze zullen door Opleidingen IZZI Beauty BV binnen maximaal 2 werkdagen worden beantwoord.

11. Beschadiging & diefstal
Opleidingen IZZI Beauty BV heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Opleidingen IZZI Beauty BV meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Klachten
Als de cursist niet tevreden is over de opleiding kan zij een klacht indienen door een email te sturen naar info@izzi-beauty.com.

Opleidingen IZZI Beauty BV moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Mocht het niet lukken om binnen de gestelde termijn van vijf werkdagen te reageren dan wordt je hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht, toegelichten en aangegeven wanneer we je uitsluitsel kunnen geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Opleidingen IZZI Beauty BV direct met een oplossing komen of het deel van de opleiding waarop de klacht betrekking heeft opnieuw verzorgen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cursist aantoonbaar zinloos is geworden en de cursist dit schriftelijk kenbaar maakt.

Als Opleidingen IZZI Beauty BV en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan Tutti Colori Nail Bar te Rotterdam die in deze optreedt als onafhankelijk deskundige. Het oordeel van deze onafhankelijke deskundige is bindend.

Contactgegevens

Tutti Colori Nail Bar

Meent 122
3011 JS Rotterdam telefoonnummer 010-477 6255

Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld.
Klachten worden geregistreerd en voor de duur van maximaal twee jaar bewaard.

13. Einde cursusovereenkomst
De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of zo bepaald als in andere artikelen van deze algemene voorwaarden.

Als de cursist één of meer verplichtingen uit de cursusovereenkomst niet (volledig) nakomt, is Opleidingen IZZI Beauty BV gerechtigd om de verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of te beëindigen.

14. Behoorlijk gedrag
De cursist behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Opleidingen IZZI Beauty BV het recht de cursist de toegang te weigeren zonder opgaaf van redenen.

15. Recht
Op elke overeenkomst tussen Opleidingen IZZI Beauty BV en de cursist is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.